نصب تضمینی اپلیکیشن

با خدمات نصب تضمینی اپلیکیشن ویواتل می توانید با سفارش تعداد نصب مورد هدفتان برای اپلیکیشن خود نصب بگیرید. این خدمات در حال حاضر مختص اپلیکیشن های رایگان است که در آینده برای محصولات پولی نیز ارائه خواهد شد.